Jdi na obsah Jdi na menu

Životopis

 

Rozpracováno

Narodil se 24. 2. 1939 ve Zlíně. Po maturitě na tehdejší jedenáctileté všeobecně vzdělávací škole (1945–56) v Opavě studoval rok na fakultě inženýrského stavitelství ČVUT v Praze, odkud přešel v roce 1957 ke studiu hudební vědy na filozofické fakultě Univerzity Karlovy k prof. Mirko Očadlíkovi. Studia završil po krátkém přerušení roku 1965 obhajobou diplomové práce Klavírní dílo Václava Jana Tomáška (titul PhDr získal v roce 1989). Prošel různými pracovišti: hudebním oddělením Národní knihovny v Praze (1965–67), firmou Supraphon (odborný redaktor a vedoucí textových edic gramofonové produkce v letech 1967–83), krátce hudebním odborem Divadelního ústavu, redakcí Hudebních rozhledů (1984–93), Pragokoncertem (1993–97), Ústavem hudební AV ČR (1995–98) a posléze (1997) se stal vedoucím knihovny hudební fakulty AMU, kde je jako odborný pracovník zaměstnán dodnes. V hudebním životě zastával různé funkce, kromě práce v soutěžních porotách (Talent roku, Cena Harmonie, Cena Hudebních rozhledů, cena Mladého pódia ad.) plnil např. v letech 1990 - 99 poslání předsedy Klubu hudebních kritiků Čech, Moravy a Slezska při Akademii hudebních umělců a vědcův Klubu kritiků a publicistů při Asociaci hudebních umělců a vědců (1990–99). Těžiště jeho odborné činnosti je v hudební kritice včetně podrobných analýz hudebních děl, zvláště soudobých a interpretačních výkonů. Napsal přes 3000 recenzí a statí publikovaných v Hudebních rozhledech, Harmonii, ve sbornících z konferencí a jinde. Do roku 1989 byl též stálým přispěvatelem deníku Lidová demokracie (šifra ok). Prostřednictvím rozhovorů s významnými umělci a vlastních hudebně-publicistických příspěvků spolupracuje s Českým rozhlasem a v posledních letech zvláště s Českou televizí. V roce 2009 byl poctěn Cenou České hudební rady. Je ženatý manželka je muzikoložka, dcer inženýrkou ekonomie.

Aktivity (stručný výběr)

přes 3000 recenzí koncertů a zvukových nahrávek

desítky muzikologických statí a rozhovorů s významnými skladateli a interprety (publikačně i formou rozhlasových nebo televizních pořadů)

v letech 1991 - 1999 předsednictví porot, které vyhlašovaly nejhodnotnější kompoziční novinu daného roku a udělovaly Ceny české hudební kritiky

 

Z větších publikací:

Pokora, Miloš –Šubert, Antonín: Dějiny České filharmonie. Problémy kolem vzniku tělěsa (1981; v rukopise).

Pokora. Miloš: Josef Páleníček (Praha 1982).

Pokora. Miloš: Pražský filharmonický sbor (v rukopise)

Pokora. Miloš: Krásná je modrá obloha (monografie o Kühnově dětském sboru), Praha 2007

Ladislav Simon - Miloš Pokora: Labyrint touhy a očistec bytí internetový dialog o jednom životě a umění mezi tvůrcem - skladatelem a muzikologem (v rukopise)

Ke gramofonovým nahrávkám Smetanovy komorní tvorby - sborník z muzikologické konference, Praha 1985

Význam a poznatelnost metra z pozice posluchače (sborník Čas v hudbě, Praha 1984, s. 196–200).

Aloise Piňose 3. smyčcový kvartet (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 4, s. 3–5).

Česká filharmonie a soudobá hudební tvorba (sborník z mezinárodní konference 100 let České filharmonie, Historie, osobnosti, kontexty, Praha 1997, s. 62–65).

Trvalé otisky - rekapitulace zvukových záznamů Pražského jara (60 let Pražského jara, Praha 1985

Jan Kühn a trvalý otisk jeho sborů v hudebním dění,  Akademie múzických umění, Kühnův dětský sbor, o.p.s. 2018